Riksmålsforbundets program

På Riksmålsforbundets landsmøte 4. november 2006 ble forbundets nye program vedtatt.

1. Riksmålsforbundet arbeider for å hevde og styrke riksmålets posisjon i vårt samfunnsliv: som offisielt skriftspråk, som kulturspråk, som fellesspråk i de funksjoner hvor et standardisert talespråk er på sin plass. Riksmålsforbundet er partipolitisk nøytralt.

2. Riksmålsforbundet arbeider for at riksmålet skal få tilbake sin offisielle status. Levende ord- og bøyningsformer som har forankring i riksmålet, må bli godkjent og tatt inn i den offisielle rettskrivning.

3. Riksmålsforbundet erkjenner at det finnes to skriftspråktradisjoner i landet. Forbundet vil bekjempe utilbørlige eller urimelige forsøk på å styrke nynorskens posisjon på bekostning av den andre målformen.

4. Utviklingen av våre språkformer må skje etter det prinsipp at nye trekk registreres og tas opp i skriftnormen når de har vist seg levedyktige, særlig gjennom bruk hos våre beste skribenter på alle felter, og ved at former som ikke er i skriftlig bruk, tas ut av skriftnormen. Utviklingen må ikke skje gjennom politisk styring. Riksmålsforbundet anerkjenner Det Norske Akademi for Språk og Litteratur som normerende instans for riksmålet.

5. Riksmålsforbundet arbeider for at riksmålet skal bli dyrket med vekt på tradisjon og kontinuitet.

6. Riksmålsforbundet vil arbeide for å forbedre språkbruken og høyne språkbevisstheten. Riksmålsforbundet vil bekjempe ukritisk bruk av lånord og arbeide for at språkbrukerne tilbys norske likeverdige ord som alternativer til de utenlandske.

7. Riksmålsforbundet vil ha opphevet kvotebestemmelser om bruk av målformene.

8. Riksmålsforbundet krever bedre norskopplæring på alle trinn i skolen og vil arbeide for bedre lærerutdannelse i norskfaget, flere norsktimer i skolen og mer skrivetrening i hovedmålet. Riksmålsforbundet vil gjøre skolens opplæring i skriftlig sidemål frivillig; den tidkrevende undervisningen i skriftlig sidemål er til skade for andre deler av norskundervisningen. Riksmålsforbundet vil motarbeide språkdelte lærebøker.

9. Riksmålsforbundet vil gi foreldrene tilbake retten til å bestemme barnas opplæringsspråk (hovedmål) i grunnskolen.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på ordet@riksmalsforbundet.no.