Høringsuttalelse om stedsnavn

Til
Det Kongelige Kulturdepartement
Deres ref. 08/992 KHA:amb av 16. april ang. Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008)

Høringsuttalelse om forslag til endring i lov om stadnamn
fra Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Saken gjelder både gårdsnavn og bruksnavn
(Les mer…)

Høringsuttalelse om normering

Til Kulturdepartementet

HØRINGSUTTALELSE fra RIKSMÅLSFORBUNDET om
“Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker”.
Kulturdepartementets ref. 2009/00739, dato 25.06.2012

GENERELT
For Riksmålsforbundet er det vesentlig
1) at skriftspråket normeres på grunnlag av tradisjon og aktuell språkbruk – de to prinsippene som siden 1950-årene har ligget til grunn for Det Norske Akademis normering av riksmålsrettskrivningen. For ordens skyld siterer vi § 2 i Akademiets statutter:
(Les mer…)

Høringsuttalelse om timeantall i norsk

Mal for høring om endring i timetall i norsk og engelsk i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og Vg3 påbygging / studieforbedende Vg3

Vi viser til høringsbrevet med redegjørelse for bakgrunn og intensjonene med endringen,
presentasjonene av to alternative forslag til fordeling av timetall på Vg1 og Vg2 i engelsk og
norsk og redegjørelse for innføringstakten av endringen.

Navn på høringsinstans: RIKSMÅLSFORBUNDET

Støtter høringsinstansen endringen i samlet timetall i norsk og engelsk på Vg1 og Vg2 i de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene?
X JA
(Les mer…)

Høringsuttalelse – mediestøtteutvalget

Følgende høringsuttalelse ble sendt Kulturdepartementet:

Mediestøtteutvalget ble oppnevnt av Kulturdepartementet høsten 2009 for å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget avga sin innstilling 16. desember 2010.

Merverdiavgiftsfritak og støtteordninger til bok- og mediebransjen har direkte innvirkning på tilegnelsen og bruken av norsk språk. Slik Riksmålsforbundet ser det, er støtteordningene og avgiftsfritaket et viktig, kanskje det viktigste, virkemiddelet i forvaltningen av den felles kulturarven som et moderne norsk språk er. (Les mer…)