Høringsuttalelse om stedsnavn

Til
Det Kongelige Kulturdepartement
Deres ref. 08/992 KHA:amb av 16. april ang. Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008)

Høringsuttalelse om forslag til endring i lov om stadnamn
fra Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Saken gjelder både gårdsnavn og bruksnavn
[Les mer…]

Høringsuttalelse om normering

Til Kulturdepartementet

HØRINGSUTTALELSE fra RIKSMÅLSFORBUNDET om
“Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker”.
Kulturdepartementets ref. 2009/00739, dato 25.06.2012

GENERELT
For Riksmålsforbundet er det vesentlig
1) at skriftspråket normeres på grunnlag av tradisjon og aktuell språkbruk – de to prinsippene som siden 1950-årene har ligget til grunn for Det Norske Akademis normering av riksmålsrettskrivningen. For ordens skyld siterer vi § 2 i Akademiets statutter:
[Les mer…]

Høringsuttalelse om timeantall i norsk

Mal for høring om endring i timetall i norsk og engelsk i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og Vg3 påbygging / studieforbedende Vg3

Vi viser til høringsbrevet med redegjørelse for bakgrunn og intensjonene med endringen,
presentasjonene av to alternative forslag til fordeling av timetall på Vg1 og Vg2 i engelsk og
norsk og redegjørelse for innføringstakten av endringen.

Navn på høringsinstans: RIKSMÅLSFORBUNDET

Støtter høringsinstansen endringen i samlet timetall i norsk og engelsk på Vg1 og Vg2 i de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene?
X JA
[Les mer…]

Høringsuttalelse – mediestøtteutvalget

Følgende høringsuttalelse ble sendt Kulturdepartementet:

Mediestøtteutvalget ble oppnevnt av Kulturdepartementet høsten 2009 for å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget avga sin innstilling 16. desember 2010.

Merverdiavgiftsfritak og støtteordninger til bok- og mediebransjen har direkte innvirkning på tilegnelsen og bruken av norsk språk. Slik Riksmålsforbundet ser det, er støtteordningene og avgiftsfritaket et viktig, kanskje det viktigste, virkemiddelet i forvaltningen av den felles kulturarven som et moderne norsk språk er. [Les mer…]